RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
ร่วมงานกับเรา

พนักงานขายสินค้าบนเรือ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ดอนสัก (อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี)

 

ขอบเขตงาน

1. ขายสินค้าในร้านค้าบนเรือเฟอร์รี่
2. จัดเตรียมสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบการขาย เช่น หม้อน้ำ เตาไมโครเวฟ เป็นต้น
3. ทำความสะอาดพื้นที่ร้าน ชั้นวางสิ้นค้า จัดเรียงสินค้าให้สวยงามและสะดวกต่อการเลือกซื้อของลูกค้า
4. ตรวจรับสินค้าที่พนักงานส่งสินค้านำมาส่ง และนำไปเก็บไว้เพื่อขาย ณ จุดที่กำหนดไว้
5. นำส่งเงินจากการขายสินค้าทุกเที่ยวที่เรือเทียบท่าเรือดอนสัก
6. ตรวจปริมาณสินค้าคงเหลือทุกวัน และจัดทำเอกสารรายการสินค้าคงเหลือ
7. ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่างๆ ทำการปิดอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ใช้งาน และใส่กุญแจให้เรียบร้อย เมื่อปิดจุดขาย
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

อายุ : 18 ปีขึ้นไป

เพศ : ชาย/หญิง

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

ประสบการณ์การทำงาน : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน

ความสามารถ :

-  มีความรู้ในด้านงานขายสินค้า

-   สามารสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นได้

คุณสมบัติอื่นๆ :  

-  มีบุคลิกภาพดี

-  มีความสุภาพเรียบร้อย

-  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

-   มีความรักในงานให้บริการ

-  มีความซื่อสัตย์

-  มีความอดทนในการปฏิบัติงาน

-  สามารถพักบนเรือได้