RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
ร่วมงานกับเรา

ต้นกลเรือ

  1.      ต้นกลเรือ                                                                     2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. เพศ                          : ชาย

2. อายุ                          : 35 ปีขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา          : ปก. นายช่างกลเรือชั้นสาม  และมีหนังสือคนประจำเรือ

4. ประสบการณ์             : ด้านช่างกลเรือ อย่างน้อย 3 ปี

5. ความสามารถ             : มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์เรือดีเยี่ยม มีบุคลิกความเป็นผู้นำ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ปกครองพนักงานในส่วนที่เป็นช่างกลทั้งหมด รวมทั้งจัดทำแผนการเฝ้าระวังเครื่องยนต์เรือ
  2. ดูแลซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเครื่องจักรใหญ่ ส่วนประกอบตัวเรือ ระบบท่อ และปั๊มต่างๆให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. จัดทำและกำกับดูแลแผนการซ่อม การเตรียมอะไหล่ล่วงหน้า การบำรุงรักษาอย่างมีระบบ
  4. จัดทำและกำกับดูแลการเบิกอะไหล่เครื่องยนต์และการเบิกจ่ายน้ำมันต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
  5. ควบคุม ดูแล เก็บรักษาอะไหล่เรือ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆบนเรือให้ปลอดภัยที่สุด
  6. เก็บรักษาเอกสารแบบแปลนเรือ สมุดบันทึกการซ่อมทำ สมุดปูมช่างกลหรือเอกสารต่างๆ
  7. ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สนใจติดต่อสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

ฝ่ายบุคคล : สำนักงานกรุงเทพฯ 091-0351463 , 02-277-4488 ต่อ 409 คุณตุลยา

              : สำนักงานดอนสัก (077)372800-3 ต่อ 130,131,135

เวปไซต์: http://www.rajaferryport.com

หรือ Email address : hr@rajaferryport.com