RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR

 

วิสัยทัศน์

     เป็นผู้นำในกิจการขนส่งและเดินเรือทางทะเลในระดับภูมิภาค

 

พันธกิจ

     - มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการแบบบูรณาการ

     - สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

     - สร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ

 

     บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญและคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือนำทรัพยากรที่อยู่นอกองค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์กรและส่วนร่วม เพื่อให้องค์กรและคนในชุมชนหรือสังคม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนโดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพการบริการที่มาตรฐานสากล และบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

 

 2. ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ด้วยการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วจากชาวบ้านในชุมชน เพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล สำหรับใช้ในกิจการเดินเรือ เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับพลังงานสำรองและยังเป็นความตั้งใจของบริษัทที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนสีเขียวในพื้นที่  รวมถึงดูแลสภาพน้ำบริเวณท่าเรือเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีมลภาวะปนเปื้อน สะอาด ปลอดภัย ทั้งแก่ผู้มาใช้บริการ รวมทั้งพนักงานของบริษัท

 

3. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง มีคณะกรรมการในการตรวจรับ ควบคุมงาน เพื่อตรวจและรับงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา  มีคณะกรรมการในการจำหน่ายเศษซากหรือวัสดุเหลือใช้ มีข้อกำหนดในการใช้ข้อมูลภายในและการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร การดูแลป้องกันความปลอดภัยของทรัพย์สิน ระเบียบคำสั่งการอนุมัติและการจ่ายเงินในกรณีต่างๆ  และมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

 

4. การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับชุมชน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ที่บริษัทดำเนินกิจการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เกาะสมุย เกาะพะงันอาทิ กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดชายหาดร่วมกับโรงเรียนและชุมชน บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กิจกรรมปลูกป่าชายเลน สร้างห้องน้ำถวายวัดเพื่อเป็น